อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)
สาระสำคัญ

อนุสัญญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ได้แก่
1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดย ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
2) การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก
และการให้ความสำคัญกับความคิด เหล่านั้น

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ฉบับภาษาอังกฤษ จากเว็บของ OHCHR) http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลดจากไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารแนบขนาด
nusayyaawaadwysiththiedk.pdf183.15 KB