English Site

การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

>>การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

โปสเตอร์รณรงค์ยุติความรุนแรง

2018-02-26T00:38:51+00:00 6 November 2017|Categories: การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

โปสเตอร์รณรงค์ชุดพิเศษเพื่อร่วมกันรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปที่อยู่แวดล้อมเด็ก ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู คนในชุมชน คนในสังคม และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกันดูแล คุ้มครองเด็ก ให้เด็กได้รับความปลอดภัย