English Site

โครงการ

>โครงการ

งานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

2018-08-07T20:33:55+00:00 29 มิถุนายน 2018|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ยังมีเด็กอีก300 คนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดี ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆดีขึ้น ก้าวผ่านเรื่องราวที่รุนแรงและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ ผ้าป่า "ช่วยน้องให้ปลอดภัย" งานบุญที่คุณก็ช่วยเด็กได้...

Happy Family Trips#1 ณ คลองมหาสวัสดิ์

2018-04-20T16:04:27+00:00 5 เมษายน 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญครอบครัวมาใช้ชีวิตร่วมกันในวันหยุด กับกิจกรรมที่จะสร้างความสุขและการเรียนรู้ให้กับทุกคนในครอบครัว

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2018-04-06T17:09:28+00:00 29 มีนาคม 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน

เสียงสะท้อนจากผู้จัดการโครงการฯ เดินตามรอยพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

2018-01-28T14:10:55+00:00 3 มีนาคม 2017|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

ที่ผ่านมาภารกิจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คือ การทำงานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว

โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง)น้อง”

2018-03-04T22:13:57+00:00 18 มกราคม 2017|โครงการปัจจุบัน|

เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองและบำบัดฟื้นฟูเด็กหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล เพื่อทำให้เด็กสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชิวิตได้อย่างปกติในสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

2018-01-28T14:11:15+00:00 1 สิงหาคม 2016|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถิติการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีจากโรงพยาบาล

โครงการผู้พิทักษ์เด็ก

2018-01-28T14:09:56+00:00 30 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

ทุกวันนี้ เด็กๆยังถูกทารุณกรรม ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ เราจึงต้องการ “คุณ” มาร่วมเป็น

โครงการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

2018-03-06T22:30:57+00:00 23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ การช่วยเหลือคุ้มครองดำเนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็กเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง

โครงการบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรม

2018-03-06T22:25:14+00:00 23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

เป็นโครงการที่ให้บริการเด็กและครอบครัวโดยการบำบัดฟื้นฟูด้วยรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การบำบัดฟื้นฟูบาดแผลทางใจโดยการทำจิตบำบัดรายบุคคลและรายกลุ่มซึ่งมีการบูรณาการกระบวนการจิตบำบัดรูปแบบต่างๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสำหรับเด็ก

2018-03-06T22:25:06+00:00 23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสำหรับเด็ก ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

2018-03-06T22:18:44+00:00 23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|

เป็นโครงการที่พัฒนาให้เกิดเครือข่ายในชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัว อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายแกนนำชุมชน ภายใต้กรอบเนื้อหาชุมชนคุ้มครองเด็ก