English Site

ผู้พิทักษ์เด็ก คุณก็เป็นได้ หนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

>>>>ผู้พิทักษ์เด็ก คุณก็เป็นได้ หนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

ผู้พิทักษ์เด็ก คุณก็เป็นได้ หนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใน พ.ศ.2557 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้หารือกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานแบบวิชาชีพเรื่องการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลภายใต้ชื่อ 'โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล'  โดยร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานที่เป็นหลักในการดำเนินโครงการในพื้นที่ คือ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการทำงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ คือ พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  40 แห่ง ใน 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  และอุบลราชธานี  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม  2557 – ธันวาคม 2559

หนังสือ  'ผู้พิทักษ์เด็ก…คุณก็เป็นได้' เล่มนี้ เป็นการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล  เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงรายละเอียด วิธีการดำเนินโครงการและผลการดำเนินโครงการที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็ก เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล รวมทั้งประชาชนในพื้นที่  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้พิทักษ์เด็กใน 40 พื้นที่ ที่ทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก ขอขอบคุณเด็ก ๆ ผู้เปรียบเสมือน 'ครู' ที่ทำให้เราได้เรียนรู้   ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง  10 จังหวัด  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล   และขอขอบคุณองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนการดำเนินโครงการนี้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กหวังว่า หนังสือ  'ผู้พิทักษ์เด็ก…คุณก็เป็นได้' จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเป็นแนวทางในการขยายพื้นที่พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองระดับตำบลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ตามไฟล์แนบซึ่งได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 บท

บทที่ 1 ความเป็นมาของผู้พิทักษ์เด็ก/ ลำดับเหตุการณ์สำคัญ ก่อนกำเนิด “ผู้พิทักษ์เด็ก”
บทที่ 2 เส้นทางสู่การเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก”
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก สำหรับ “ผู้พิทักษ์เด็ก”
บทที่ 4 ผู้พิทักษ์เด็ก การทำงานในพื้นที่ 10 จังหวัด (ตอนที่ 1) (ตอนที่ 2)
บทที่ 5 ก้าวต่อไปของผู้พิทักษ์เด็ก
บทที่ 6 ภาคผนวก

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 301
2018-03-03T18:40:45+00:00 10 กุมภาพันธ์ 2018|สิ่งพิมพ์|