English Site

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

>>>>โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

เป็นโครงการที่พัฒนาให้เกิดเครือข่ายในชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัว อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายแกนนำชุมชน ภายใต้กรอบเนื้อหาชุมชนคุ้มครองเด็ก ได้แก่ การดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและภัยบุคคล การดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยง การส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

  • การอบรมเครือข่ายต่างๆ
  • การจัดเวทีเรียนรู้ในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • การช่วยเหลือชุมชนในการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในชุมชน
  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายครอบครัว เป็นต้น
: 744
2018-03-06T22:18:44+00:00 23 พฤษภาคม 2016|โครงการปัจจุบัน|