English Site
Loading...
นิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ 2019-07-29T22:57:21+00:00

มาร่วมส่งกำลังใจ 💓
ให้เด็กๆ กันค่ะ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานศิลปะบริสุทธิ์สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริง

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

นิทรรศการ ผลงานศิลปะบริสุทธิ์