ความเป็นมา

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2524  ต่อมา ปี พ.ศ. 2539  ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  (The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation )

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนัก และรับรู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่มีอยู่มากมาย  พันธกิจสำคัญ คือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรสำหรับเด็ก โดยผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และสังคมไทย ในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
  2. ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
  3. ศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
  4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชนในการปกป้อง และคุ้มครองเด็กทุกกรณี
ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

“ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก”