มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2022-06-28T15:48:26+07:00

กิจกรรมและโครงการ

เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ร่วมรณรงค์ #Stopcyberbullyingday

17 มิถุนายน 2022|

เนื่องในวันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากลหรือStopcyberbullyingday ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4 ภูมิภาค

27 พฤษภาคม 2022|

เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด

เรื่องเล่าดีดี

ดูทั้งหมด
ผู้พิทักษ์เด็ก
สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกโครงการผู้พิทักษ์เด็ก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี1

23 พฤษภาคม 2022|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่ นั่นคือ หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม  ถือว่าเด็กๆ เหล่านั้นกำลังถูกปล่อยปละละเลย บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก คือ การเลี้ยงดู ดูแล ปกป้องและคุ้มครองเด็ก

Infographic การปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลเด็ก

28 เมษายน 2022|

จากข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหาสาระในการดูแลเด็กทุกคน โดยกําหนดให้ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก ตามความในมาตรา ๒๓ ดังนี้ “มาตรา ๒๓ ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี

ดูทั้งหมด

มัลติมีเดีย

เพราะภัยทางเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นได้กับเด็กทุกเพศ ทุกวัยและทุกวัน เกิดขึ้นทั้งการกระทำของคนในครอบครัว คนใกล้ชิด คนรู้จักและคนแปลกหน้า พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรสอนให้เด็กรู้จักดูแลตนเอง รู้จักประเมินสถานการณ์เสี่ยง รู้จักระวังและป้องกันตนเอง
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ผลิตสื่อ Motion Graphic ชุด สอนเด็กดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ หรือ ตัวฉันเป็นของฉัน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำสาระที่ได้ไปเสริมทักษะให้กับเด็ก ทั้งเรื่องพื้นที่ส่วนตัว อวัยวะปกปิด ที่ห้ามใครมาสัมผัส ดู การรู้จักประเมินสถานการณ์เสี่ยงด้วยหลักคำถาม 3 ข้อ และหากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยเด็กๆสามารถขอความช่วยเหลือได้
ยังมีความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กหลายรูปแบบ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.feelingyesnothailand.com/
สนับสนุนการผลิตสื่อโดย.. Partage องค์กรทุนประเทศฝรั่งเศส
ดูทั้งหมด

ร่วมสนับสนุน

แนะนำลิงก์

: 2,217
Go to Top