มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2022-01-21T11:50:04+07:00

กิจกรรมและโครงการ

บรรยากาศงานบ่อแดงเดินเพลิน@หาดแสนสุข

3 พฤษภาคม 2022|

อัลบั้มภาพ

งานบ่อแดงเดินเพลิน@หาดแสนสุข : สนุก มีสาระ สร้างสุขให้ทุกคนในครอบครัว

3 พฤษภาคม 2022|

งานบ่อแดงเดินเพลิน @ หาดแสนสุข สนุก

งานบ่อแดงเดินเพลิน@หาดแสนสุข

22 เมษายน 2022|

 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลา พาลูกหลานมาร่วมงาน “บ่อแดงเดินเพลิน

ดูทั้งหมด

เรื่องเล่าดีดี

ดูทั้งหมด
ผู้พิทักษ์เด็ก
สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกโครงการผู้พิทักษ์เด็ก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

Infographicเลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข#2

18 มีนาคม 2022|

เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก  (2) เป้าหมายการคุ้มครองเด็ก คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และกําหนดบทบาทหน้าที่ ผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น ตลอดจนต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับแนวคิดการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ การให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อม ของครอบครัวที่ได้รับการเลี้ยงดู คุ้มครองและพัฒนาที่เหมาะสม

Infographic เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข#1

26 กุมภาพันธ์ 2022|

เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก  (1) เป้าหมายการคุ้มครองเด็ก คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และกําหนดบทบาทหน้าที่ ผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น ตลอดจนต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับแนวคิดการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ การให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อม ของครอบครัวที่ได้รับการเลี้ยงดู คุ้มครองและพัฒนาที่เหมาะสม

ดูทั้งหมด

มัลติมีเดีย

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นำศิลปะบำบัดมาใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและครอบครัวของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆได้ ควบคู่กับการทำงานเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และฟื้นฟูความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยมีกิจกรรมศิลปะบำบัดในหลากหลายรูปแบบ

ดูทั้งหมด

ร่วมสนับสนุน

แนะนำลิงก์

: 2,217
Go to Top