มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2023-09-22T18:26:03+07:00

กิจกรรมและโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง “การคุ้มครองเด็กเพื่อคืนสู่สังคม”

31 สิงหาคม 2023|

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2566

เสริมพลังเยาวชน นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก รุ่นที่ 2

22 สิงหาคม 2023|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมมือกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

9 สิงหาคม 2023|

#เด็กต้องปลอดภัย "หัวใจสำคัญของงานคุ้มครองเด็ก คือ เด็กต้องปลอดภัย

เรื่องเล่าดีดี

คลังความรู้

Infographic เลี้ยงลูกตามมาตรฐานไม่ใช้ความรุนแรง

16 สิงหาคม 2023|

หัวใจสำคัญของการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องมี 3 เรื่องหลัก คือ 1. ความรักความผูกพันที่มั่นคง (Secure Attachment)  2.ความไว้วางใจเชื่อใจ (Trust)  3.ความสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ (Empathy) ซึ่งจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องผ่านการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเด็ก คือ

Infographic รู้ไหมเด็กก็มีสิทธิเล่น

26 มิถุนายน 2023|

รู้ไหมว่าเด็กทุกคนมีสิทธิเล่น  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในข้อที่ 31 ระบุว่า เด็กจะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่วมกิจกรรม การละเล่น สันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ การเล่นเป็นสิทธิเด็กที่สำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการเติบโตและพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของเด็ก การเล่นช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย เกิดความสุข  ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

มัลติมีเดีย

เมื่อปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ผ่านมาแล้ว 31 ปีประเทศไทยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างไรบ้าง ผ่าน 4 มาตรการหลัก คือ มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางการบริหาร มาตรการทางสังคมและมาตรการทางการศึกษา ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงก์

: 2,224
Go to Top