English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2020-06-29T13:39:26+00:00

โครงการ

ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

29 มิถุนายน 2020|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

#ร่วมช่วยเด็กให้ผ่านพ้นวิกฤติการระบาดของโควิด-19

29 พฤษภาคม 2020|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ.. 1.ถุงยังชีพ

เด็กและครอบครัวสุขสันต์ ณ งานเดินเพลิน@พระอาทิตย์

24 มกราคม 2020|

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา

ผู้พิทักษ์เด็ก
สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน2)

5 มิถุนายน 2020|

คลังความรู้

Infographic บทบาทครูกับการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

23 กรกฎาคม 2020|

บทบาทครู กับการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง   เมื่อทราบว่าเด็กถูกทำร้ายไม่ว่าตัวเด็กมาเล่าเองหรือครูสังเกตเห็นความผิดปกติ สิ่งแรกคือครูต้องแสดงให้เด็กรับรู้ว่าครูเชื่อเด็ก แม้จะยังไม่สามารถสืบค้นว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม และสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กว่าจะได้รับความช่วยเหลือให้ปลอดภัย สืบค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็น รายละเอียดของความเสียหายของเด็ก พยานหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้กระทำ หรือร่วมกันกระทำ กระบวนการทารุณกรรมเด็กมีขั้นตอนอย่างไร ถูกกระทำกี่ครั้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็ก ต่อครอบครัว

Info graphic สร้างภูมิคิด(ส์) พิชิตภัย(คน)

5 พฤษภาคม 2020|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย มาอยู่ละแวกบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ เราจะดูแลให้เด็กๆปลอดจากโรคไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับปลอดภัยจากบุคคลอันตราย มาดูกันว่าเราจะดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากบุคคลอันตรายกันได้อย่างไร ฝึกให้เด็กรู้จักประเมินสถานการณ์หรือบุคคลรอบตัว (ทั้งคนใกล้ชิด และคนแปลกหน้า)(ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่) ผู้ปกครองควรฝึกให้เด็กรู้จักประเมินสถานการณ์หรือบุคคลรอบตัวทั้งในด้านที่ดี และ

มัลติมีเดีย

MotionGraphic สร้างภูมิคิด(ส์)พิชิตภัย(คน)

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย มาอยู่ละแวกบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ เราจะดูแลให้เด็กๆปลอดจากโรคไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับปลอดภัยจากบุคคลอันตราย มาดูกันว่าเราจะดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากบุคคลอันตรายกันได้อย่างไร