คณะกรรมการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

รศ.อภิญญา เวชยชัยประธานกรรมการ
นางณัฐวดี ณ มโนรมรองประธานกรรมการ
พญ.จริยา ทะรักษา กรรมการ
นางญาณี เลิศไกรกรรมการ
นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูลกรรมการ
พญ.พรรณพิมล วิปุลากรกรรมการ
รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์กรรมการ
นายโอภาษ วโรภาษ กรรมการ
นางดาราวรรณ ธรรมารักษ์กรรมการ และเหรัญญิก
นางสาววาสนา เก้านพรัตน์กรรมการ และเลขานุการ