คลังความรู้2018-03-07T00:48:17+07:00

Info graphic สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก

1 สิงหาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก” การที่บุคคลใดสามารถทำร้ายเด็กได้ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และไม่สามารถอธิบายสาเหตุอย่างง่ายๆ ได้ เพราะพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมักเป็นผลรวมของการมีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย ได้แก่ การถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่รุนแรงต่อเด็กที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น เด็กที่เติบโตในความรุนแรง

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี 2

8 มิถุนายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่ นั่นคือ หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม  ถือว่าเด็กๆ

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี1

23 พฤษภาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่ นั่นคือ หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม  ถือว่าเด็กๆ

Infographic การปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลเด็ก

28 เมษายน 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

จากข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหาสาระในการดูแลเด็กทุกคน โดยกําหนดให้ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก ตามความในมาตรา ๒๓

Infographicเลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข#2

18 มีนาคม 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก  (2) เป้าหมายการคุ้มครองเด็ก คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และกําหนดบทบาทหน้าที่ ผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น ตลอดจนต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

Infographic เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข#1

26 กุมภาพันธ์ 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก  (1) เป้าหมายการคุ้มครองเด็ก คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และกําหนดบทบาทหน้าที่ ผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น ตลอดจนต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

Safety Zone : เขตปลอดภัยสำหรับเด็ก

26 มกราคม 2022|คลังความรู้, เทคนิคการเลี้ยงดูเด็ก (How to / Tip)|

กรณีข่าวเด็กเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เพราะคลาดสายตาจากผู้ปกครองเพียงเสี้ยววินาที แต่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ปกครองเกินจะกล่าว ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเป็นแน่ เรื่องเหล่านี้สามารถป้องกันได้ หากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เข้าใจวัย พัฒนาการของเด็กและมีการกำหนดพื้นที่หรือระยะในการดูแลที่เหมาะสม

Info graphic สร้างภูมิลูก ป้องกันปัญหาการรังแกกัน

25 พฤศจิกายน 2021|คลังความรู้|

ทุกวันนี้เรามีปัญหาการรังแกและแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่าน Cyber มากขึ้นเรื่อยๆ จึงขอแนะนำวิธีการเลี้ยงดูเด็กเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ ดังนี้ 1. หลักปฏิบัติที่ผู้ปกครองควรจะดำเนินการ มี 3

Info graphic เมื่อเราสงสัยหรือทราบว่าเด็กถูกล่วงเกินทางเพศ

25 ตุลาคม 2021|คลังความรู้, การป้องกันภัยทางเพศในเด็ก|

เมื่อเราสงสัยหรือทราบว่าเด็กถูกล่วงเกินทางเพศ  เราควรทำอย่างไร? 1.เมื่อเด็กแสดงท่าทีว่าต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่เขารู้สึกว่ามีปัญหาหรือขอความช่วยเหลือ อย่าผัดผ่อนเพราะจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเราไม่อาจเป็นที่พึ่งของเขาได้ ควรแสดงตัวว่าพร้อมที่จะรับฟังและช่วยเหลือเด็กทุกกรณีให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงจิตใจเมื่อเขาบอกเล่าปัญหาแก่เรา เขาจะได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองเสมอ ไม่มีปัญหาใดที่ร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะรับฟังและปกป้องเด็ก 2.แม้ว่าเรื่องที่เด็กเล่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจนเหลือเชื่อ ก็ขอให้ตั้งสติรับฟังอย่างสงบ

: 522,819
Go to Top