คลังความรู้

คลังความรู้2018-03-07T00:48:17+07:00

Infographic “จัดการอารมณ์พ่อแม่ ลดความรุนแรงต่อลูก”

16 เมษายน 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ทุกเวลาและทุกสถานที่  พ่อแม่จึงควรจัดการ ควบคุม และแสดงออกอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและละเมิดต่อสิทธิเด็ก  เพราะเมื่อพ่อแม่รู้สึกเหนื่อย เครียด กังวลใจ

Infographic “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง”

16 เมษายน 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง” ปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ที่มีต่อเด็ก (จากเดิมที่มองว่าเด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่ เป็นที่รองรับอารมณ์ ทำให้เด็กเจ็บ กลัว จะได้เชื่อฟัง เพราะเป็นเหตุที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก)

Infographic สิทธิของเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

20 กุมภาพันธ์ 2024|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ, คลังความรู้|

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม   เพื่อเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข และปลอดภัย แต่หากเด็กๆ ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พวกเขามีสิทธิต่างๆ ดังนี้ สิทธิได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง

Infographic เลี้ยงเด็กเชิงบวก ไม่ใช้ความรุนแรง #ใจดีแต่ไม่ใจอ่อน

22 มกราคม 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การเลี้ยงดูเชิงบวกแบบใจดีแต่ไม่ใจอ่อน คือ การที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกโดยคาดหวังให้เขาทำในสิ่งที่เหมาะสมกับวัย และสิ่งที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของลูก 1.พ่อแม่กำหนดขอบเขตข้อจำกัดชัดเจน (Boundary setting) จากการตั้งกติกาของครอบครัวร่วมกัน เช่น

Infographic รับฟังเสียงของเด็ก

21 ธันวาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

รับฟัง “เสียงของเด็ก” หลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยร่วมลงนาม ระบุไว้ว่า 'เด็กมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตและอนาคตของพวกเขา' การรับฟัง “เสียงของเด็ก” ไม่ใช่ฟังแค่เสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดหรือเสียง แต่เป็นการรับฟังลูก

Infographic ทอดทิ้ง=ความรุนแรง

18 พฤศจิกายน 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“ทอดทิ้งเด็ก” = “ความรุนแรง” การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ไม่ใช่มีเพียงแค่ การทำร้ายร่างกาย ทำร้ายจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ เท่านั้น

Infographic ร่วมปกป้องและคุ้มครองเด็ก ตามสิทธิเด็ก

25 ตุลาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

‘เด็ก’ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน หรือเด็กที่ใดๆ ก็ตาม ล้วนเป็น ‘มนุษย์’ เช่นเดียวกัน แต่ละคนมีสิทธิเฉกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จึงต้องส่งเสริมและคุ้มครองในสิทธิเด็กที่มีอยู่อย่างเคารพ โดยเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกๆ

Infographic เด็กมีสิทธิ เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี

24 สิงหาคม 2023|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ, คลังความรู้|

นอกเหนือจากสิทธิเด็กพื้นฐาน 4 ด้าน คือ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วมแล้ว สิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิที่สำคัญ

Infographic เลี้ยงลูกตามมาตรฐานไม่ใช้ความรุนแรง

16 สิงหาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หัวใจสำคัญของการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องมี 3 เรื่องหลัก คือ 1. ความรักความผูกพันที่มั่นคง (Secure Attachment) 

: 285
Go to Top