สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์: 0-2412-0738
อีเมล์: volunteercpcr@gmail.com
เว็บไซต์: www.thaichildrights.org

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร  อยู่ที่ไหน อาชีพอะไรก็สามารถเป็น “อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก” ได้  เพียงคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  ไม่จำกัดเวลา  แต่มีหัวใจอาสา  ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกโครงการและเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง  ดังนี้

 • 1. แจ้งเหตุ
  ต้องทำอะไร : เมื่อคุณพบเห็น หรือได้รับทราบเรื่องราวเด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรง ถูกละเมิดสิทธิ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย  ไม่นิ่งเฉย ให้รีบแจ้งเหตุ ส่งต่อข้อมูลหรือโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
  สิ่งที่คุณจะได้ :  เสริมความรู้และความเข้าใจต่อวิธีการแจ้งเหตุที่ถูกต้องและไม่ละเมิดต่อสิทธิเด็ก  สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรกระทำและไม่กระทำกับเด็ก  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก   ความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งรอดพ้นจากความทุกข์

 • 2. กระจายข่าวสาร
  ต้องทำอะไร : ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค แล้วช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล คุ้มครองเด็ก สู่สาธารณะ
  สิ่งที่คุณจะได้ :  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและพัฒนาเด็ก   ความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

 • 3.อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก
  ต้องทำอะไร : เพียงเดือนละหนึ่งครั้งกับการสัญจรไปยังมูลนิธิ สถานสงเคราะห์หรือชุมชนที่มีเด็กด้อยโอกาส  เพื่อทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะสังคมและทักษะความปลอดภัยให้เด็กๆ  ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   (ช่วยคิดกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งละ 3 ชั่วโมง)
  สิ่งที่คุณจะได้ :  เสริมความรู้และความเข้าใจในข้อควรปฏิบัติที่ผู้ใหญ่ควรกระทำและไม่กระทำกับเด็ก  ความรู้และทักษะสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาเด็ก  การทำงานเป็นทีม  ความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  และคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องเด็กให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ในสังคม

 • 4.ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมกับโครงการช่วยหนูด้วย   
  ต้องทำอะไร : แนะนำบุคคลหรือหน่วยงานที่มีศรัทธาและต้องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของมูลนิธิฯ  หรือจัดกิจกรรมระดมทุนตามความสามารถ เช่น  ขายของมือสอง  เล่นดนตรีเปิดหมวก  ประมูลสิ่งของ  ตั้งกล่องบริจาคในร้านค้า/หน่วยงานของคุณ  ฯลฯ  เพื่อนำมาสนับสนุนให้มูลนิธิฯดำเนินงานเข้าช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้อย่างทันท่วงทีและครบวงจร
  สิ่งที่คุณจะได้ :  อบรมการเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  การวางแผนงาน ความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสนับสนุนให้เหล่าผู้พิทักษ์ทั้งหลายสามารถทำงานต่อไปได้เพื่อเด็กๆ

 • 5. สนับสนุนงานอื่นๆของมูลนิธิฯ  เช่น  ถอดเทป  แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ,อังกฤษ-ไทย) ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์   ออกแบบInfographic  ถ่ายภาพกิจกรรม ฯลฯ

ผู้พิทักษ์เด็ก