Infographic สิทธิเด็ก สิทธิที่ผู้ใหญ่ต้องดูแล

2023-05-01T16:58:55+07:001 พฤษภาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

นอกจากสิทธิเด็ก พื้นฐาน 4 ข้อ คือ การมีชีวิตอยู่รอด 

Infographic รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !!

2023-02-27T13:58:20+07:0027 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !! เด็กทุกคนมีสิทธิ สิทธิเหล่านี้ถูกเขียนไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  ประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง

การเตรียมความพร้อมและคุ้มครองเด็กผู้เสียหายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

2018-03-18T06:56:38+07:0025 กุมภาพันธ์ 2018|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

เมื่อเด็กถูกกระทำความรุนแรงหรือถูกแสวงหาประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือแล้ว กรณีมีการแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิด จำเป็นต้องมีการเตรียมความเด็กก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การถามปากคำและการสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี

2018-03-18T07:00:21+07:0024 กุมภาพันธ์ 2018|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การถามปากคำและการสืบพยานเด็ก กำหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคำ การชี้ตัวผู้ต้องหาของผู้เสียหายหรือพยานการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี

เด็ก กลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

2018-02-26T00:46:53+07:0016 สิงหาคม 2017|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

"เด็ก" ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบุูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิภาวะด้วยการสมรส

สิทธิหนูอยู่ไหน

2021-12-29T14:59:01+07:0010 สิงหาคม 2013|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

...เด็กมิใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เด็กถือเป็นสมบัติของมนุษยชาติ ที่ทุกคนต้องมีส่วนในการกำหนดและรับผิดชอบร่วมกัน โดยไม่จำเป็นให้เด็กต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ทวงถาม “สิทธิหนูอยู่ไหน” ???

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

2018-03-06T22:47:19+07:0019 มกราคม 2012|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

อนุสัญญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ
: 14,360
Go to Top