English Site

กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ

>>>กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ

การเตรียมความพร้อมและคุ้มครองเด็กผู้เสียหายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

2018-03-18T06:56:38+00:00 25 กุมภาพันธ์ 2018|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

เมื่อเด็กถูกกระทำความรุนแรงหรือถูกแสวงหาประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือแล้ว กรณีมีการแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิด จำเป็นต้องมีการเตรียมความเด็กก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การถามปากคำและการสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี

2018-03-18T07:00:21+00:00 24 กุมภาพันธ์ 2018|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การถามปากคำและการสืบพยานเด็ก กำหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคำ การชี้ตัวผู้ต้องหาของผู้เสียหายหรือพยานการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี

เด็ก กลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

2018-02-26T00:46:53+00:00 16 สิงหาคม 2017|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

"เด็ก" ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบุูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิภาวะด้วยการสมรส

สิทธิหนูอยู่ไหน

2018-03-06T22:51:52+00:00 10 สิงหาคม 2013|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

...เด็กมิใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เด็กถือเป็นสมบัติของมนุษยชาติ ที่ทุกคนต้องมีส่วนในการกำหนดและรับผิดชอบร่วมกัน โดยไม่จำเป็นให้เด็กต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ทวงถาม “สิทธิหนูอยู่ไหน” ???

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

2018-03-06T22:47:19+00:00 19 มกราคม 2012|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

อนุสัญญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ