มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก

Infographic การปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลเด็ก

2022-04-28T16:26:06+07:0028 เมษายน 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

จากข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหาสาระในการดูแลเด็กทุกคน โดยกําหนดให้ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

Infographicเลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข#2

2022-03-21T22:26:35+07:0018 มีนาคม 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก  (2) เป้าหมายการคุ้มครองเด็ก คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

Infographic เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข#1

2022-02-26T20:03:08+07:0026 กุมภาพันธ์ 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก  (1) เป้าหมายการคุ้มครองเด็ก คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ

2018-03-18T07:08:17+07:0024 เมษายน 2017|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั่นต่ำชุดนี้ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กและครอบครัว สามารถค้นหาและตรวจพบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

HOW TO เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

2018-03-18T07:11:42+07:003 มีนาคม 2017|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

พูดคุยกับเด็กได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเพื่อสร้างสัมพันธ์ การสร้างความผูกพันกับเด็ก โดยมีการสื่อสารกับเด็ก ด้วยการแสดงออกที่ดีมีความรัก ความผูกพันต่อเด็ก จะทำให้เด็กรักและผูกพันตอบเช่นเดียวกันในทางที่ดี

ศักยภาพพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก

2018-03-18T07:21:19+07:0023 มกราคม 2017|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลเด็กควรมีเพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัย และมีคุณภาพ คือ ความผูกพันที่มั่นคง (Secure Attachment) ความไว้วางใจ (Trust) และการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) ซึ่งการสร้าง 3 สิ่งนี้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ คือ

แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก

2018-03-18T14:36:37+07:0023 สิงหาคม 2016|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

จากโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมิน มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดทำเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
: 8,296
Go to Top