สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์: 0-2412-0738
อีเมล์: volunteercpcr@gmail.com
เว็บไซต์: www.thaichildrights.org

ผู้พิทักษ์เด็ก

จะร่วมเป็นผู้พิทักษ์เด็ก ได้อย่างไร?

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง  โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกโครงการผู้พิทักษ์เด็ก  มีดังนี้

 1. เพศ :  ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ : ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ติดต่อสู่ผู้อื่นได้
 5. ไม่มีอาการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต
 6. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก :  ไม่จำกัดระยะเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
 • 1. แจ้งเหตุ

  คุณสมบัติ :  ช่างสังเกต  จดจำรายละเอียด สนใจคนรอบข้าง มีความกระตือรือร้น ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเหตุสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเด็กๆ   สื่อสาร(พูด เขียน) ให้คนอื่นเข้าใจได้

  ต้องทำอะไร : เมื่อคุณพบเห็น หรือได้รับทราบเรื่องราวเด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรง ถูกละเมิดสิทธิ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย ไม่ว่าจะพบเห็นในชุมชน ผ่านทางคลิปวีดีโอ หรือช่องทางอื่นๆ สิ่งที่คุณควรทำคือ

  1. ไม่นิ่งเฉย ให้รีบแจ้งเหตุ ส่งต่อข้อมูลหรือโทรศัพท์แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300  สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
  2. เวลาแจ้งเหตุบอกข้อมูลสำคัญ คือ ผู้ถูกกระทำเป็นใคร (ชื่อ อายุ (ถ้ารู้) ใครเป็นผู้กระทำเด็ก  กระทำอย่างไร (เล่าเหตุการณ์ที่เกิด)  อยู่ที่ไหน (สถานที่เกิดเหตุ เช่น บ้าน โรงเรียน ฯลฯ)   เมื่อไหร่  (วัน-เวลา) ผู้แจ้งต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไร   พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้แจ้ง เพื่อเจ้าหน้าที่ขอรายละเอียดเพิ่มเติม (ข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อความปลอดภัย)

  สิ่งที่คุณจะได้ :

  1. ข้อมูลความรู้และความเข้าใจต่อวิธีการแจ้งเหตุที่ถูกต้องและไม่ละเมิดต่อสิทธิเด็ก  สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรกระทำและไม่กระทำกับเด็ก  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก
  2. ความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งรอดพ้นจากความทุกข์
 • 2. กระจายข่าวสาร 

  คุณสมบัติ:  ชอบติดตามข่าวสาร รักการสื่อสารเจรจาทั้งแบบพูดคุยตัวต่อตัว และสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์   ให้คำแนะนำปรึกษาได้

  ต้องทำอะไร : 

  1. ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค
  2. ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล คุ้มครองเด็ก สู่ญาติสนิทมิตรสหายหรือคนรู้จัก ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆที่คุณถนัดหรือเชี่ยวชาญ เช่น  พบปะพูดคุย  Share Facebook    อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ (ถ้ามี)  ขอสื่อนำไปแจกคนในชุมชนที่อาศัยอยู่/ที่รู้จัก

  สิ่งที่คุณจะได้ :

  1. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและพัฒนาเด็ก
  2. มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในสังคม
  3. ได้ความภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
 • 3. ระดมทุน /บริจาค

  คุณสมบัติ :  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  รู้จักคนเยอะ สื่อสารดี  ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา มีเครือข่ายชีวิตมากมาย   ชอบการทำบุญและแบ่งปัน

  ต้องทำอะไร :

  1. บริจาคทุนทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อสมทบเข้าโครงการ/กิจกรรมที่มูลนิธิฯ ดำเนินการอยู่
  2. แนะนำบุคคลหรือหน่วยงานที่มีศรัทธาและต้องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของมูลนิธิฯ  โดยแนะนำช่องทางการติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้น เช่น  ชื่อ เบอร์ติดต่อ เป็นต้น   หรือ พามารู้จักพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานของมูลนิธิฯ
  3. ช่วยเขียนโครงการเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ที่คุณรู้จักและมีเครือข่าย
  4. จัดกิจกรรมระดมทุนตามความสามารถ เช่น  ขายของมือสอง  เล่นดนตรีเปิดหมวก  ประมูลสิ่งของ  ตั้งกล่องบริจาคในร้านค้า/หน่วยงานของคุณ จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับเพื่อนหรือหน่วยงาน ฯลฯ  เพื่อนำมาสนับสนุนให้มูลนิธิฯดำเนินงานเข้าช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้อย่างทันท่วงทีและครบวงจร

  สิ่งที่คุณจะได้ : 

  ความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสนับสนุนให้เหล่าผู้พิทักษ์เด็กทั้งหลายสามารถทำงานเพื่อเด็กๆ   ต่อไปได้

 • 4. สนับสนุนงานอื่นๆของมูลนิธิฯ  เช่น  ถอดเทป  แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ,อังกฤษ-ไทย) ออกแบบสื่อเช่น โปสเตอร์  คู่มือ  Infographic  ถ่ายภาพกิจกรรม ฯลฯ