English Site

โครงการร่วมกับภาคี

>>โครงการร่วมกับภาคี
โครงการร่วมกับภาคี 2018-03-06T22:33:42+00:00

สธ.ผนึกพลัง 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกม

31 ตุลาคม 2018|โครงการ, โครงการที่ร่วมกับภาคี|

วันนี้ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน จากโรคติดเกม ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคทางจิตเวช คาดการณ์ มีเด็กเสี่ยงติดเกม ประมาณ 2 ล้านคน

เสียงสะท้อนจากผู้จัดการโครงการฯ เดินตามรอยพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

3 มีนาคม 2017|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

ที่ผ่านมาภารกิจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คือ การทำงานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  อาสาสมัคร

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

1 สิงหาคม 2016|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถิติการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีจากโรงพยาบาล ๖๓๑ แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น

: 285