สนใจให้พื้นที่วางกล่องรับบริจาค หรือจัดกิจกรรมระดมทุน

ติดต่องานระดมทรัพยากร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์  0-2412-0739  0-2412-1196
อีเมล์ cpcrdonation@gmail.com

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ลูกจ้าง พนักงานเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการ  คุณสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้อง คุ้มครองเด็กกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 • 1. “พื้นที่นี้ให้(กล่อง)น้อง”  

  คืออะไร :  การแบ่งปันพื้นที่ในหน่วยงาน หรือพื้นที่หน้าร้าน เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจัดวางกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเชิญชวนให้พนักงาน หรือลูกค้า ร่วมกันทำบุญหยอดเงินใส่กล่องรับบริจาค

  ทำอะไร :  มูลนิธิฯจะนำเงินบริจาคที่ได้จากกล่องรับบริจาค มาใช้จ่ายในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ เช่น เป็นค่าพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเด็ก ค่ารักษาพยาบาลเด็ก (ยาด้านจิตเวช) ค่าจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว

  ขนาดกล่อง :  กล่องอะคริลิก รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 8 นิ้ว สูง 8 นิ้ว และลึก 7.8 นิ้ว

  (ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โครงการ “พื้นที่นี้ให้(กล่อง)น้อง” )

 • 2. จัดกิจกรรมระดมทุนพิเศษ    

  คุณสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อระดมทุนสนับสนุนงานของมูลนิธิฯได้ทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมที่ทำต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การเมือง  2.ยาเสพติด  3.ความรุนแรง  4.เรื่องเพศ  5.อบายมุข