โครงการศิลปะและธรรมชาติบำบัด (Art & Nature Therapy)

โดยได้รับการสนับสนุนจาก Terre des hommes Germany in Southeast Asia and Volkswagen Worker Council

โครงการศิลปะและธรรมชาติบำบัด ( Art & Nature Therapy ) เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดบาดแผลทางใจ (Trauma ) ทำให้เด็กรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง (Low Self esteem) และส่งผลให้เกิดความผูกพันที่ไม่มั่นคง

กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติบำบัดช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวในความดูแลของมูลนิธิ ฯ รวมทั้งเด็กและผู้ดูแลในสถานดูแลของรัฐ  เป็นพื้นที่ให้เด็กและบุคคลแวดล้อมได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานศิลปะ  โดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อในการบำบัด  ซึ่งช่วยให้กระบวนการศิลปะบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สัมผัสความสงบ  ผ่อนคลายจากธรรมชาติ  สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ลดความเจ็บปวดทางใจ   เสริมสร้าง Self Esteem การจัดการอารมณ์ สร้างสัมพันธภาพ  และเกิดความผูกผันที่มั่นคงปลอดภัย  สามารถช่วยเยียวยาจิตใจและทำให้ความสุขคืนกลับมาได้

แผนที่เสียง แผนที่สุข
Me and Natural Mapping

เด็ก ๆ เลือกพื้นที่ธรรมชาติที่สงบ เพื่อการค้นหาความสงบและปลอดภัยภายในใจของตนเอง โดยเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติ เปิดประสาทสัมผัสจากภายในตัวตนสู่ภายนอกกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี แล้วค่อย ๆ หลับตาเพื่อทำสมาธินิ่งเงียบ เมื่อทุกอย่างเงียบงัน เสียงข้างในตัวเองก็เริ่มดังชัดขึ้น เสียงลมหายใจ เสียงหัวใจเต้น และมาสู่การฟังเสียงที่อยู่รอบตัว โดยเริ่มบันทึกด้วยการวาดภาพหรือเขียนชื่อตัวเองตรงกลางสมุดบันทึก และนั่งสงบฟังเสียงรอบตัวๆ วาดเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นภาพ เชื่อมโยงสู่ตัวเองด้วยลากเส้นเสียงที่ได้ยินมาจากทุกระดับ จากด้านบน ด้านล่าง อยู่ใกล้ หรืออยู่ไกล ในรูปแผนที่เสียง เสียงที่เด็กได้ยินมีเสียงสายลม เสียงใบไม้ปลิว เสียงนกร้องเพลง เสียงสุนัขเดินผ่าน เสียงเพลงจากลำโพง เสียงผู้คนทำอาหาร เสียงรถ เสียงเครื่องบิน หลังจากนั้นเด็ก ๆเลือก 1 เสียงที่รู้สึกประทับใจมาขยายเป็นภาพวาด ใส่รายละเอียดและเพิ่มเรื่องราวมากขึ้น

การฟังสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทำให้เด็กนิ่ง เกิดความสงบภายในจิตใจ รู้สึกดีและปลอดภัย เด็กสะท้อนความรู้สึกแปลกใหม่เพราะในชีวิตประจำวันก็ไม่เคยได้นั่งลงเพื่อฟังเสียงแบบนี้มาก่อน ได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสด้วยการฟังมากขึ้น เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ธรรมชาติทำให้รู้สึกสงบ สบายใจ ปลดปล่อยใจ อบอุ่น ลดความเครียด ลดความโกรธ เกิดความสุข สามารถเชื่อมโยงตนเองสู่ธรรมชาติ เห็นคุณค่าและพร้อมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เพื่อดูแลใจต่อไป

โดยได้รับการสนับสนุนจาก Terre des hommes Germany in Southeast Asia and Volkswagen Worker Council

แฟ้มภาพกิจกรรม

ร่วมสนับสนุนโดย

: 992