English Site

รายงานผลการดำเนินงาน

>>รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน 2018-02-01T00:07:08+00:00
2105, 2019

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กประจำปี2561

21 พฤษภาคม 2019|รายงานผลการดำเนินงาน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือ "เด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ในครอบครัว ชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล โดยมีภารกิจด้านการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็ก ภารกิจการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว  ภารกิจการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว  และภารกิจการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคสังคมและธุรกิจ  ซึ่งแต่ละภารกิจได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่ได้มีโอกาสดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับการยืนยันจากเสียงสะท้อนของเครือข่ายของมูลนิธิฯ

2105, 2019

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประจำปี 2560

21 พฤษภาคม 2019|รายงานผลการดำเนินงาน|

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ในโอกาสครบรอบ36ปีการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รายงานฉบับนี้จึงมีการประมวลการดำเนินงานในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตของการเริ่มก่อตั้งโครงการ จนถึงปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้แต่ละภารกิจ แต่ละโครงการมีการเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของโครงการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพันธกิจของมูลนิธิฯ มากยิ่งขึ้น

2706, 2017

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก ชุมชนทหารรักษาวัง

27 มิถุนายน 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

“เพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาตัวตนเยาวชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง” กิจกรรมยามว่างของเด็กและเยาวชนในช่วงวันหยุด ที่ทำผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกหนักใจและอดเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้คือ การเข้าร้านเกมส์  เล่นเกมส์รุนแรง  เล่นมือถือเข้า social media  ดูคลิป ดูหนังที่ไม่เหมาะสม หรือรวมกลุ่มมั่วสุม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

2301, 2017

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ตามที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  อุบลราชธานี

2301, 2017

รายงานการดำเนินงานฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว 2559

23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มีภารกิจหลักในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการทารุณกรรมเพื่อให้บรรลุผลดังนี้ คือ การป้องกันการถูกกระทำซ้ำ เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทั้งในระยะวิกฤตและในระยะยาว การบำบัดฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากการถูกทำร้าย เพื่อการรักษาภาวะผลกระทบทางร่างกาย และเพื่อเยียวยาความขัดแย้งในใจของเด็ก และ การตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว เป็นการช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย การทำงานกับเด็กและครอบครัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น

2301, 2017

รายงานการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ปี2559

23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวทำอะไร? ภารกิจของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำหน้าที่ผลักดันและพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับเด็ก ทั้งในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลักดันให้มีการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนั้น แนวทางการทำงานของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวในปี 2559 ยังเน้นไปที่การสร้างภาคีแนวร่วมทำงาน  ทั้งเรื่องความปลอดภัย การส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว และการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง ฝ่ายพัฒนาเด็กฯ 

1801, 2017

รายงานการดำเนินงาน ปี 2559

18 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2539 จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก   มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกทารุณกรรม และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ หลังจากดำเนินการช่วยเหลือแล้วส่งเด็กเข้าสถานพัฒนาและฟื้นฟูซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูเยียวยาเด็ก  โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้มีการดำเนินงานด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว

: 280