รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน2018-02-01T00:07:08+07:00
2606, 2023

รายงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

26 มิถุนายน 2023|รายงานผลการดำเนินงาน|

ปี พ.ศ. 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลายมากขึ้น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสามารถดำเนินงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็กและฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ จำนวน 214 คน  โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2603, 2022

รายงานการดำเนินงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประจำปี 2564

26 มีนาคม 2022|รายงานผลการดำเนินงาน|

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ ปี   พ.ศ. 2563  ต่อเนื่องมาในปี พ.ศ.2564   การดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กทุกฝ่ายต้องปรับวิธีการทำงานเพื่อดำเนินงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

104, 2021

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประจำปี 2563

1 เมษายน 2021|รายงานผลการดำเนินงาน|

ปี พ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผลกระทบ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องปรับตัวทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตและการทำงาน สถานการณดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน ครอบครัวขาดรายได้ ไม่มีเงินออม ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดู

2907, 2020

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประจำปี 2562

29 กรกฎาคม 2020|รายงานผลการดำเนินงาน|

ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครบรอบ 30 ปี มูลนิธิ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการพิจารณา ให้รับโล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีคุณูปการด้านสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นรางวัลที่กรรมการและพนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมีความภูมิใจ และเป็นกำลังใจ ในการทำงานต่อไป ผลการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ในปี พ.ศ. 2562

2105, 2019

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กประจำปี 2561

21 พฤษภาคม 2019|รายงานผลการดำเนินงาน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือ "เด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ในครอบครัว ชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล โดยมีภารกิจด้านการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็ก ภารกิจการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว  ภารกิจการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว  และภารกิจการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคสังคมและธุรกิจ  ซึ่งแต่ละภารกิจได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่ได้มีโอกาสดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับการยืนยันจากเสียงสะท้อนของเครือข่ายของมูลนิธิฯ

2105, 2019

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประจำปี 2560

21 พฤษภาคม 2019|รายงานผลการดำเนินงาน|

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ในโอกาสครบรอบ36ปีการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รายงานฉบับนี้จึงมีการประมวลการดำเนินงานในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตของการเริ่มก่อตั้งโครงการ จนถึงปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้แต่ละภารกิจ แต่ละโครงการมีการเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของโครงการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพันธกิจของมูลนิธิฯ มากยิ่งขึ้น

2706, 2017

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก ชุมชนทหารรักษาวัง

27 มิถุนายน 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

“เพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาตัวตนเยาวชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง” กิจกรรมยามว่างของเด็กและเยาวชนในช่วงวันหยุด ที่ทำผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกหนักใจและอดเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้คือ การเข้าร้านเกมส์  เล่นเกมส์รุนแรง  เล่นมือถือเข้า social media  ดูคลิป ดูหนังที่ไม่เหมาะสม หรือรวมกลุ่มมั่วสุม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

: 285
Go to Top