รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน2018-02-01T00:07:08+07:00
2301, 2017

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ตามที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  อุบลราชธานี

2301, 2017

รายงานการดำเนินงานฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว 2559

23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มีภารกิจหลักในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการทารุณกรรมเพื่อให้บรรลุผลดังนี้ คือ การป้องกันการถูกกระทำซ้ำ เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทั้งในระยะวิกฤตและในระยะยาว การบำบัดฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากการถูกทำร้าย เพื่อการรักษาภาวะผลกระทบทางร่างกาย และเพื่อเยียวยาความขัดแย้งในใจของเด็ก และ การตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว เป็นการช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย การทำงานกับเด็กและครอบครัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น

2301, 2017

รายงานการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ปี2559

23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวทำอะไร? ภารกิจของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำหน้าที่ผลักดันและพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับเด็ก ทั้งในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลักดันให้มีการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนั้น แนวทางการทำงานของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวในปี 2559 ยังเน้นไปที่การสร้างภาคีแนวร่วมทำงาน  ทั้งเรื่องความปลอดภัย การส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว และการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง ฝ่ายพัฒนาเด็กฯ 

1801, 2017

รายงานการดำเนินงาน ปี 2559

18 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2539 จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก   มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกทารุณกรรม และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ หลังจากดำเนินการช่วยเหลือแล้วส่งเด็กเข้าสถานพัฒนาและฟื้นฟูซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูเยียวยาเด็ก  โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้มีการดำเนินงานด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว

407, 2016

รายงานการดำเนินงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2558

4 กรกฎาคม 2016|รายงานผลการดำเนินงาน|

จุลสารฉบับปี พ.ศ.2558  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สรุปผลการดำเนินโครงการของงานแต่ละฝ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประชาชนทุกท่าน ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีส่วนช่วยเหลือคุ้มครอง ฟื้นฟูเยียวยาเด็กอย่างไร

1306, 2016

อัคคีภัยป้องกันได้

13 มิถุนายน 2016|รายงานผลการดำเนินงาน|

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (4-5มิ.ย.59) ทีมงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ลงไปทำกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยในชุมชน ที่ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่

2104, 2014

ตัวฉันเป็นของฉัน ณ โรงเรียนต้นไม้

21 เมษายน 2014|รายงานผลการดำเนินงาน|

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นำทีมอาสาสมัครจำนวน 14 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ให้กับเด็กๆเกือบ 40 คน  ณ  บริเวณโรงเรียนต้นไม้

: 6,633
Go to Top