คู่มือปฎิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็กสืบเนื่องจากการที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาการแพทย์ กฎหมาย จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์  ซึ่งได้มีการคัดสรรผู้เข้าอบรมจากทีมเครือข่ายสหวิชาชีพ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในแต่ละขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 2,498