English Site

คู่มือปฎิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

>>>>คู่มือปฎิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

คู่มือปฎิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็กสืบเนื่องจากการที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาการแพทย์ กฎหมาย จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์  ซึ่งได้มีการคัดสรรผู้เข้าอบรมจากทีมเครือข่ายสหวิชาชีพ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในแต่ละขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 2,573
2021-07-30T09:14:43+00:00 8 มกราคม 2012|กระบวนการคุ้มครองเด็ก|