เมื่อปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ผ่านมาแล้ว 31 ปีประเทศไทยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างไรบ้าง ผ่าน 4 มาตรการหลัก คือ มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางการบริหาร มาตรการทางสังคมและมาตรการทางการศึกษา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ผลิตคลิปวิดีโอ ชุดที่ 1 “สิทธิเด็ก เพราะเสียงของพวกเขา เราให้ความสำคัญ” โดยได้รับเกียรติจากคุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ อดีตกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และอดีตประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องสิทธิเด็ก ของประเทศไทยเพื่อเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ และมุ่งหวังจะให้คนในสังคมได้เข้าใจเรื่องของสิทธิเด็ก และร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กๆ ให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

สนับสนุนการผลิตโดย องค์กรทุนปาตาจ Partage ประเทศฝรั่งเศส

: 285