คุณคือพลังที่สำคัญในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกกระทำความรุนแรง เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ดำเนินงานด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย  ส่งเสริมให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้และทักษะในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ประมาณ 300 ราย เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือให้ปลอดภัย ไม่ถูกกระทำซ้ำ ได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้สอดคล้องตามวัยและพัฒนาการของเด็ก พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ได้ทำงานกับครอบครัวของเด็ก เพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กอย่างเข้าใจ มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กและไม่ใช้ความรุนแรง  และเด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองเด็ก ให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือ การบำบัดฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนา และสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อีกครั้งด้วยการร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางการบริจาคเงิน

ช่องทางการบริจาคเงินมูลนิธิ :

  1. เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  3. สแกนคิวอาร์โค้ดบริจาค สามารถบริจาคได้ทุกธนาคาร
  4. หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคเงิน
QR-code บริจาคเงินมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

QR-code บริจาคเงินออนไลน์ได้ทุกธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาท่าพระ017-2-35098–3
ธนาคารกสิกรไทยสาขาโพธิ์สามต้น067-2-51383–9
ธนาคารกรุงเทพสาขาบางกอกน้อย119-0-63365–9
ธนาคารกรุงไทยสาขาสำนักนานาเหนือ000-1-89258-4

หลักฐานการบริจาคเงิน (ลดหย่อนภาษีได้)

1.กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อมรายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน  ดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • ที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน /ที่อยู่ปัจจุบัน
  • เบอร์โทรศัพท์

2.ส่งหลักฐานผ่านช่องทางดังนี้

  • อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com
  • Inbox เพจ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

3.การบริจาคผ่าน QR-Code  ข้อมูลการบริจาคส่งถึงกรมสรรพากรโดยตรง ไม่ต้องขอรับใบเสร็จรับเงิน

หรือสอบถามรายละเอียดการบริจาค ได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทรศัพท์ 0-2412-1196  0-2412-0739

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 570 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 275) ฯ 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยมูลนิธิ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้