เด็กเคลื่อนย้าย มุมมองใหม่ในการทำงานคุ้มครองเด็กปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ออกเดินทางเคลื่อนย้าย จากภูมิลำเนาของตัวเองและครอบครัวไปยังที่อื่นเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ทั้งที่เป็นการเคลื่อนย้ายภายในประเทศและข้ามพรมแดนมา โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง  ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว  การเคลื่อนย้ายของเด็กกลุ่มนี้พบว่ามีทั้งเด็กที่ติดตามมากับผู้ปกครองหรือเครือญาติเพื่อมาหางานทำในประเทศไทย เด็กที่เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อน หรือเด็กวัยเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่ายังมีเด็กที่เดินทางมาเพียงลำพังหรือมีขบวนการขนคนเข้าเมืองหรือค้ามนุษย์ลักลอบนำเด็กเข้าเมืองหรือจัดการนำเด็กเคลื่อนย้ายออกจากถิ่นฐานของตน แม้จะมีบางกรณีที่เด็กพบผู้ดูแลหรือนายจ้างที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็มีจำนวนน้อยมาก เด็กส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่นยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกแสวงประโยชน์ โดยตกอยู่ในสภาพการทำงานที่เลวร้าย
หรือถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

หนังสือเด็กเคลื่อนย้าย มุมมองใหม่ในการทำงานคุ้มครองเด็ก จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมของเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เด็กเคลื่อนย้ายถิ่นกำลังเผชิญอยู่โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดการถกเถียงพูดคุยเพื่อร่วมกันแสวงหามุมมองใหม่ในการทำงานกับเด็กกลุ่มนี้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำงานกับเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชาคมอาเซียนจะเป็นชุมชนหนึ่งเดียวกันจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเด็กในภูมิภาคลุ่มแ

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285