เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม ร่วมกันดูแล เอาใจใส่และปกป้องคุ้มครองเด็กๆทุกคนในสังคม ให้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข ประการสำคัญ ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเด็ก

การละเมิดสิทธิเด็ก ไม่ใช่การกระทำเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเท่านั้น แต่หมายถึงการกระทำใดๆ ก็ตามที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม หรือการเจริญเติบโตของเด็ก ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก

5 ข้อควรรู้และทำ

  1. ผู้ปกครองควรดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่อยู่ในความดูแลของตน ไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่างๆ
  2. ผู้ปกครองควรพัฒนาเด็กที่อยู่ในความดูแลของตนให้สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็กตามแต่ละช่วงวัย
  3. ผู้ปกครองควรร้องขอความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หากพบว่าตนไม่สามารถดูแล ปกป้องเด็ก ให้ได้รับการดูแลที่ควรหรืออาจเสี่ยงจะไม่ปลอดภัย
  4. ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม ควรช่วยกันสอดส่อง ดูแล ให้เด็กได้รับความปลอดภัย หากพบเห็นเด็กที่ตกอยู่ในอันตราย ควรแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
  5. ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมควรช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในบริบทที่คุณสามารถทำได้

5 ข้อไม่ควรทำ

  1. ไม่ควรทำร้าย ร่างกาย จิตใจเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรปรับรูปแบบการสื่อสารในเชิงบวก อย่างมีเหตุมีผล
  2. ไม่ควรทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติ หรือไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อเด็กหรือคาดหวังกับเด็กเกินศักยภาพของเด็ก
  3. ไม่ปล่อยให้เด็กไม่ว่าเด็กคนใดก็ตามตกอยู่ในสภาวะอันตรายทั้งจากบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. ไม่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดต่อเด็ก เช่น การแชร์ภาพเด็ก การส่งต่อคลิปที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
  5. ไม่อาศัยสถานะหรือสถาบันหรืออาชีพของตนในการแสวงประโยชน์จากเด็กหรือทำการใดๆ จนทำให้เป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและครอบครัว
10 ข้อควรรู้เพื่อร่วมปกป้องสิทธิเด็ก
: 285