ผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม : บาดแผลทางใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม จะมีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก

: 2,777