Project Description

เจ้าของผลงาน : เด็กชาย อายุ 12 ปี

 เทคนิค : สีชอล์ค สีโปสเตอร์ และเฝือกอ่อน

เรื่องเล่าจากภาพ :

ฮีโร่ชื่อไอรอนแมน  อายุ 60 ปี มีนิสัยดี  ชอบช่วยเหลือคนอื่น เสียงเอกลักษณ์ของเขาคือ “อะไรวะ” เขาเคลื่อนไหวด้วยการบิน และต้องการปกป้องโลก

: 4