รวบรวมผลงานศิลปะของน้องๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ. เพชรบุรี