เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับการเคหะแห่งชาติ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และสภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กเยาวชน และครอบครัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ความปลอดภัยในเด็ก” เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ รวมไปถึงการส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหาความรุนแรง

ในงานนี้ อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก  นำกิจกรรมเกมบันไดงู “เด็กพิชิตภัย” และเกมค้นหาจุดเสี่ยงและอันตราย ไปให้เด็ก ๆ ได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ภัยทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและภัยจากบุคคล และมีโปสเตอร์การเลี้ยงดูเด็กมอบให้ผู้ปกครองเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ปลอดภัยต่อไป

#ผู้พิทักษ์เด็กคุณก็เป็นได้

#ความปลอดภัยในเด็ก

#40ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 76