English Site

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

>>>>#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญชวนคนในสังคม ร่วมกิจกรรม  “ แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ ”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานตั้งแต่ปี  พ.ศ.2524  มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ  โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ในการช่วยเหลือเด็กให้ได้รับความปลอดภัย  ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ   ได้รับการส่งเสริมพัฒนา  ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์  และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ดำเนินโครงการป้องกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  อาสาสมัคร สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนา ปกป้องคุ้มครองเด็ก และร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

นางสาววาสนา เก้านพรัตน์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  เปิดเผยข้อมูลว่าจากประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงกว่า 38 ปี ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น  เด็กที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กดำเนินการช่วยเหลือส่วนมากเป็นเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ  ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ผู้กระทำส่วนมากเป็นคนในครอบครัว หรือเป็นบุคคลแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก  นอกจากนี้ปัจจุบันความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย  เด็กติดต่อกับคนที่มีเจตนากระทำความรุนแรงทางเพศหรือแสวงประโยชน์จากเด็กในรูปแบบต่าง ๆ    เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับผลกกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งครอบครัวของเด็กด้วย     ภาพความรุนแรงต่อเด็ก สตรีหรือคนในสังคม ถูกผลิตซ้ำผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  จนคนในสังคมบางคนเกิดการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา เกิดขึ้นได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่คนในสังคมยอมรับไม่ได้  นอกจากเราจะไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและผู้อื่นแล้ว  เราควรมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงโดยพลังในทางบวกด้วย

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก พยายามรณรงค์ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู   คนในชุมชน และคนในสังคม เกิดความตระหนักต่อผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสปี พ.ศ. 2562 ครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กรณรงค์ให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบและทุกสถานที่  โดยขอเชิญชวนคนในสังคมร่วมกิจกรรม              “ #แค่เปลี่ยน ก็หยุดความรุนแรงได้”    เป็นกิจกรรมรณรงค์ในโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิญชวนให้คนในสังคมร่วมสร้างกระแสสังคมเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบและทุกสถานที่ โดยร่วมกิจกรรมรณรงค์ผ่าน 3ขั้นตอนง่ายๆคือ

1. แชร์ข้อความ ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ  บนเฟสบุ๊คส่วนตัวและบนเพจของมูลนิธิฯ ในหัวข้อ “สิ่งที่คุณจะทำเพื่อร่วมกันปกป้องเด็กๆให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” เช่น การเปลี่ยนคำพูด  เปลี่ยนท่าทาง เปลี่ยนอารมณ์   ใส่ใจเด็กที่อยู่รอบข้างมากขึ้น ฯลฯ   เพื่อให้เด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย

2.ใส่แฮ็ชแทก    #แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้   #ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ  #มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

3.แทกชวนเพื่อนร่วมรณรงค์อย่างน้อย 5 คน

หมายเหตุ  ผู้ที่ทำครบทุกขั้นตอนและลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกิจกรรมโครงการที่ https://forms.gle/kfE8Cd4wWmpG3kyF7  จำนวน 100 คนแรก จะได้รับเสื้อยืดรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 1 ตัว

ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมใน โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ 0-2412-0738

www.thaichildrights.org

: 291
2019-10-03T15:31:46+00:00 3 ตุลาคม 2019|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|