โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที

เนื่องในเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงจัดทำโครงการประกวดผลิตสื่อรณรงค์ “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ขึ้น เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทางและหรือวิธีการในการร่วมปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ  ผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบการถ่ายทำ  ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อปลุกพลังการเป็นผู้พิทักษ์เด็กของคนในสังคมให้หันมาร่วมกันปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

โดยโครงการได้เริ่มประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 มีนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 47ทีม ซึ่งมีผลงานทั้งภาพยนตร์สั้น เพลง Motion Graphic  Animation  Stop Motion  วิดีโอวาดมือ

จากผลงานทั้งหมดมีการคัดเลือกและตัดสินคะแนนจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล 6 ทีม ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ผลงาน Stop Motion  เรื่อง หยุดเพิกเฉยเพื่อลูกหลาน    ผลิตโดย : ทีม BNGLEN นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยี​สื่อสาร​มวลชน​ สาขา​เทคโนโลยี​การ​ถ่าย​ภาพ​และ​ภาพยนตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ภาพยนตร์สั้นเรื่อง All it takes is one bad day  ผลิตโดย : : ทีม นอนน้อยแต่นอนนะ นำทีมโดย นายจักรธร สุขโชติ และ น.ส.อธิติญา จันทร์เขียว จากโรงเรียนอุตรดิตถ์

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลงาน : Animation เรื่อง เพิกเฉย = ทำร้าย ผลิตโดย : ทีม Wannabe Foolish Heroes

4.รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ทีมที่ 1 Motion Graphic เรื่อง “Just call us ” ผลิตโดย : ทีม YN2P จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี   ทีมที่ 2 Animation เรื่อง “ violence in  our society ” ผลิตโดย : ทีม เจได โดย น.ส. ธิติมา ทองศรี   และทีมที่ 3 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ปกป้อง” ผลิตโดย : ทีมต้องรอด โปรดักส์ชั่น นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย นิเทศศาสตร์ สาขาวิชา การภาพยนตร์ดิจิทัล

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบคุณนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สื่อภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ มูลนิธิฯ ยินดีให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์สามารถดาวน์โหลดได้ หรือ ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 089 0330820 อีเมล์ cpcr.cpcr@gmail.com

: 0