มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ จนเด็กสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ 

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

๑.เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

๒.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาท่าพระ   เลขที่บัญชี  ๐๑๗-๒-๓๕๐๙๘-๓  

  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโพธิ์สามต้น  เลขที่บัญชี  ๐๖๗-๒-๕๑๓๘๓-๙

  ธนาคารกรุงเทพ   สาขาบางกอกน้อย  เลขที่บัญชี  ๑๑๙-๐-๖๓๓๖๕-๙

  ธนาคารกรุงไทย   สาขาสำนักนานาเหนือ  เลขที่บัญชี   ๐๐๐-๑-๘๙๒๕๘-๔

มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๕๗๐ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๒ ๐๗๓๙  ๐ ๒๔๑๒ ๑๑๙๖

และ ๐๘๖ ๘๐๒ ๗๒๑๐

โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๙๘๓๓

อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com

www.thaichildrights.org

: 285