ยอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยในเนปาล ณ วันที่ 28 พค 2558 มีผู้บริจาค รวมจำนวน 379,395.14 บาท   มูลนิธิฯ จะโอนเงินให้ องค์กรด้านเด็กในเนปาล3 องค์กร คือ1. Bikalpa 2. Voice  of  Children  3. Child   Watabaran  Center Nepal

ผู้ใดสนใจบริจาคเงินสามารถโอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขา โพธิ์สามต้น   ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก บัญชีออมทรัพย์
เลขทึ่ 067-2-51383-9 โปรดระบุว่าช่วยผู้ประสบภัยในเนปาล หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐาน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่
ส่งมายังมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กทางโทรสาร 02 412 9833  หรือ e mail :cpcr.cpcr@ gmail.com
มูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ประสานงานกับองค์กรด้านเด็กในประเทศเนปาลที่เป็นเครือข่าย 3  องค์กร คือ Bikalpa , Voice of Childrenและ Child Watabaran Center Nepalซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาดูแลเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศในประเทศเนปาล

สิ่งที่เราได้รับทราบจากองค์กรเครือข่าย คือปกติชีวิตของเด็ก ๆ ก็ลำบากอยู่แล้ว ไม่มีน้ำสะอาดดื่ม โภชนาการไม่ดี การดูแลความปลอดภัยอันตรายจากสิ่งแวดล้อมก็มีสูง หรือแม้แต่สภาพอากาศของเนปาล กลางคืนหนาว กลางวันร้อนจัด  สภาพธรรมชาติของเนปาลก่อปัญหาต่อสุขภาพพัฒนาการเด็ก  ซึ่งทำให้สุขภาพของเด็กมีปัญหาได้ง่าย  แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวชีวิตของเด็กเหล่านี้ลำบากมากขึ้นพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกหวาดกลัว  การกินอยู่ไม่เป็นปกติ เด็กบางคนเป็นกำพร้าสูญเสียพ่อแม่  ในขณะที่มีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากร องค์กรด้านเด็กในประเทศเนปาลพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในครั้งนี้

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและอาสาสมัครจัดกิจกรรมระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งไปสนับสนุนการทำงานขององค์กรด้านเด็กทั้งสามแห่งเพื่อให้ช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ดยเฉพาะการจัดระบบการช่วยเหลือ “เด็ก” ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สมควรจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งด้านสุขอนามัย  อาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตสำหรับเด็ก น้ำดื่มที่สะอาด  การป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ญาติพี่น้อง สูญเสียที่อยู่  และการจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและครอบครัว 

ท่านสามารถส่งความช่วยเหลือไปยังเด็กๆ และผู้ประสบภัย ในประเทศเนปาล ด้วยการบริจาคเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น    ชื่อบัญชี  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

เลขที่บัญชี 067-2-51383-9  (โปรดระบุว่าช่วยผู้ประสบภัยในเนปาล)

หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ส่งมายังมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ทางโทรสาร 02 412 9833   หรืออีเมล์cpcr.cpcr@gmail.com

มูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่าน ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2412-0738  , 0-28623381 ต่อ 104 มือถือ  089 033 0820

 

นางสาววาสนา เก้านพรัตน์

ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 34