จากโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมิน มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดทำเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   โดยขณะนี้เครื่องมือดังกล่าวได้รับการพัฒนา เป็นแบบประเมินเด็กครบทุกช่วงอายุ เนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่อง สภาวะของเด็ก  ศักยภาพและการปฏิบัติของผู้ปกครอง โดยครอบคลุมในประเด็นด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต สภาพแวดล้อมทางสังคมของครอบครัว และด้านกฏหมาย   ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 6 ชุด ตามช่วงอายุของเด็กดังนี้

  1. แบบประเมินเด็กอายุ 0-3 ปี
  2. แบบประเมินเด็กอายุ 3-6 ปี
  3. แบบประเมินเด็กอายุ 6-9 ปี
  4. แบบประเมินเด็กอายุ 9-12 ปี
  5. แบบประเมินเด็กอายุ 12-15 ปี
  6. แบบประเมินเด็กอายุ 15-18 ปี
  7. ภาคผนวก

ในแต่ละชุดจะมีคำอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่จะนำเครื่องมือไปใช้

ท้ายที่สุดนี้หวังว่าเครื่องมือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงและเพื่อประโยชน์ต่อเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

คณะผู้วิจัย
เมษายน  2554

แบบประเมิน
: 8,296