เด็กทุกคนจะต้องได้รับการจดทะเบียนการเกิดและได้รับสัญชาติ ซึ่งเป็นสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิเด็ก ดังนี้

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  Universal Declaration of Human Rights

ข้อ 15

 1. 1. ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่ง
 2. 2. บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอำเภอใจ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของตนไม่ได้

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child)

ข้อ 7

 1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับตั้งแต่เกิด และสิทธิที่จะได้รับสัญชาติ และเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
 2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคี ที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)

ข้อ 24

 1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นตามสถานะของผู้เยาว์ จากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกำเนิด
 2. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิดและต้องมีชื่อ
 3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ

ไม่ว่าเด็กนั้นจะเกิดในที่ใด ในสถานพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน เด็กเกิดในบ้าน หรือเด็กเกิดนอกบ้าน  พ่อแม่จึงมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเกิดเพื่อไม่ให้สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กๆ ถูกลิดรอนหรือเสียสิทธิต่างๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ้น  และไม่ว่าเด็กนั้น จะมีสิทธิในสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องรับแจ้งการเกิดของเด็กทุกคน

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

1) หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ที่โรงพยาบาลออกให้และใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.1 ตอนหน้า) ที่กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านออกให้ไม่ใช่ใบเกิดหรือสูติบัตร

2) ในการแจ้งการเกิดจะต้องแจ้งชื่อเด็กในคราวเดียวกันเพื่อจะได้จดบันทึกในใบเกิดหรือสูติบัตรและเมื่อได้รับ ใบเกิดหรือสูติบัตรแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

3) สูติบัตรที่นายทะเบียนออกให้จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของเด็กแต่ละคน

ข้อมูล  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

และคู่มือการจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย unicef

อินโฟกราฟิก  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 0