มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เริ่มดำเนินงานกับชุมชนมาตั้งแต่ปี 2542 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว จนกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายครอบครัวในชุมชน และได้ขยายการดำเนินงานในชุมชนออกไปในวงกว้างมากขึ้น เช่น การทำศูนย์บริการครอบครัว ห้องเรียนพ่อแม่ ค่ายครอบครัว ค่ายเด็กและเยาวชน จนในปี 2549 จึงได้มีโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กอย่างเป็นทางการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่มีการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กในชุมชน เฝ้าระวังอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดกับเด็ก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี ลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็กได้ผลักดันให้เกิดกลไก การทำงานคุ้มครองเด็กในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำ และกรรมการชุมชน อาสาสมัครในชุมชน สภาเด็ก และเยาวชน  โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลประจำอำเภอ  สถานีตำรวจในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ รวมถึงมีการ เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นต้น

และเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขยายแนวคิดดังกล่าวไปสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงได้รวบรวมแนวทางการดำเนินงาน บทเรียนและประสบการณ์ ในการดำเนินงานจัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ภายใต้คู่มือการดำเนินงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่

#ชุมชนคุ้มครองเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285