English Site

มัลติมีเดีย

>>มัลติมีเดีย

Motion graphic คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน

2021-09-16T14:00:08+00:00 16 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก

คลิปบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2021-09-09T11:39:08+00:00 9 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ

บทเรียนการดำเนินงาน “ชุมชนคุ้มครองเด็ก”

2021-04-28T15:45:22+00:00 28 เมษายน 2021|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

2020-11-18T12:08:43+00:00 18 พฤศจิกายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำ "คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก" ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ” รณรงค์ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

2020-06-29T11:51:21+00:00 29 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร.

Info graphic แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ

2020-06-11T15:20:06+00:00 11 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ “เด็กที่ถูกกระทำ”  หมายถึง  เด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์

ร่วมปกป้องเด็ก

2020-05-22T14:23:20+00:00 22 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

จากเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย

Motion Graphic สร้างภูมิคิดส์พิชิตภัยคน

2020-05-19T09:25:07+00:00 19 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง

2020-03-02T12:10:01+00:00 2 มีนาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนั้นส่งผลกระทบต่อเด็ก โดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่จะฝังรากลึกลงไปสู่การพัฒนาตัวตนของเด็ก ผู้ใหญ่หรือบุคคลแวดล้อมเด็กจะต้องดูแลปกป้องเด็กๆของเราอย่างไร

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

2020-01-27T14:31:47+00:00 27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

# แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ " เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก