จากเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย วิธีการ กลไกการทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กก็ตาม แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรเป็นบทบาทหน้าที่ของใครในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับเด็กอีก

นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศและถูกกระทำความรุนแรงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 มีข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร รับชมได้จากคลิปวิดีโอค่ะ

: 191