English Site

คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน (สำหรับเด็ก)

>>>>คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน (สำหรับเด็ก)

“ร่างกายของฉันเป็นของฉันใช่ของใคร เธอจงเข้าใจหากว่าฉันพูดว่า ไม่”  นี่เป็นส่วนหนึ่งของเพลงร่างกายของฉัน ที่พูดได้ว่าเป็นประโยคสำคัญที่ทำให้เด็กได้เข้าใจว่า ร่างกายของเด็กเป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องดูแลด้วยตนเอง เป็นพื้นที่ส่วนตัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครเองไม่สามารถที่จะมาล่วงล้ำหรือจับต้องได้ ในโลกยุคปัจจุบันที่ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศมีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ในห้างสรรพสินค้า หรือบ้านของเด็กเอง

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเล็งเห็นถึงปัญหาจุดนี้จึงนำหลักสูตรตัวฉันเป็นของฉันที่พัฒนามาจากโปรแกรม Feeling Yes Feeling No ของประเทศแคนาดาขึ้น มาจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการป้องกันภัยทางเพศ ประกอบไปด้วยการแยกแยะการสัมผัสที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดี เพื่อให้เด็กวิเคราะห์ถึงการสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายที่อาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ วิธีการปฏิเสธเมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ วิธีคิดวิเคราะห์ความรู้สึกของตนเองไม่ให้ไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง การขอความช่วยเหลือเมื่อเด็กพบเห็นเพื่อน หรือคนรู้จักโดนล่วงละเมิดทางเพศ หรือแม้กระทั่งตัวเด็กเองถ้าโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างไร

หลักสูตรนี้มีกระบวนการอบรมให้ทั้งเด็ก ผู้ปกครองและคุณครู หากหน่วยงานใดสนใจหลักสูตรนี้ และให้มูลนิธิฯไปจัดฝึกอบรม ติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว โทรศัพท์ 0-2412-0738 0-2412-9834 หรือทางอีเมล์ cpcr.cpcr@gmail.com

: 1,808
2018-03-10T19:47:03+00:00 8 มกราคม 2012|สิ่งพิมพ์|