English Site

คู่มือปฎิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

>>>>คู่มือปฎิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

สืบเนื่องจากการที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาการแพทย์ กฎหมาย จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์  ซึ่งได้มีการคัดสรรผู้เข้าอบรมจากทีมเครือข่ายสหวิชาชีพ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในแต่ละขั้นตอน

: 177
2018-03-10T19:54:39+00:00 8 มกราคม 2012|สิ่งพิมพ์|