รายงานการดำเนินงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2558

จุลสารฉบับปี พ.ศ.2558  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สรุปผลการดำเนินโครงการของงานแต่ละฝ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประชาชนทุกท่าน ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีส่วนช่วยเหลือคุ้มครอง ฟื้นฟูเยียวยาเด็กอย่างไร  การทำงานของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว  การส่งเสริมพัฒนาเด็ก เสริมทักษะให้เด็กในด้านต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับสังคมแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนมีความก้าวหน้าอย่างไร  การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  อุบลราชธานี   หลังจากดำเนินการไปแล้วกว่า  1  ปี คนในชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่อย่างไรบ้าง
ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 34 ปี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพ อาสาสมัคร   สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็กและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก ในนามของพนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเด็กๆ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 130