English Site

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กประจำปี2561

>>>รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กประจำปี2561

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือ “เด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ในครอบครัว ชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล โดยมีภารกิจด้านการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็ก ภารกิจการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว  ภารกิจการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว  และภารกิจการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคสังคมและธุรกิจ  ซึ่งแต่ละภารกิจได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่ได้มีโอกาสดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับการยืนยันจากเสียงสะท้อนของเครือข่ายของมูลนิธิฯ

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 327
2019-05-21T15:15:25+00:00 21 พฤษภาคม 2019|รายงานผลการดำเนินงาน|