English Site

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประจำปี 2562

>>>รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประจำปี 2562

ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครบรอบ 30 ปี มูลนิธิ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการพิจารณา ให้รับโล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีคุณูปการด้านสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นรางวัลที่กรรมการและพนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมีความภูมิใจ และเป็นกำลังใจ
ในการทำงานต่อไป
ผลการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ในปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง บำบัดฟื้นฟูเด็ก ซึ่งถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ มีการประชุมถอดบทเรียนการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม  นอกจากนี้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคล
ที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร ให้สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เด็กในชุมชน ทำกิจกรรมในบ้านพาเพลินซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็กเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 374
2020-07-29T15:50:59+00:00 29 กรกฎาคม 2020|รายงานผลการดำเนินงาน|