ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2539 จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก   มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกทารุณกรรม และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ หลังจากดำเนินการช่วยเหลือแล้วส่งเด็กเข้าสถานพัฒนาและฟื้นฟูซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูเยียวยาเด็ก  โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้มีการดำเนินงานด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กให้ปลอดภัย  รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุลสารฉบับปี พ.ศ.2559  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสรุปผลการดำเนินโครงการของงานแต่ละฝ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประชาชนทุกท่าน ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีส่วนช่วยเหลือคุ้มครองเด็กฟื้นฟูเยียวยาเด็กอย่างไร  ความคืบหน้าของการทำงานส่งเสริมพัฒนาเด็ก เสริมทักษะให้เด็กในด้านต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับสังคมแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัวโรงเรียน ชุมชนมีความก้าวหน้าอย่างไร   ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ซึ่งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โครงการนี้ดำเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2557-2559 พื้นที่ดำเนินโครงการ 40 พื้นที่ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  อุบลราชธานี  หลังจากดำเนินโครงการแล้ว  มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในพื้นที่  จำนวน 1,606 คน  มีเด็กที่ได้รับสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ จำนวน 1,415 คน

ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 35  ปี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพ อาสาสมัคร   สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็กและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก ในนามของพนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเด็กๆ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

: 485