ตามที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  อุบลราชธานี ระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ก่อนเริ่มดำเนินโครงการบางพื้นที่มีโครงสร้างคณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล  แต่ส่วนมากเริ่มตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล หรือคณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลหลังจากที่ดำเนินโครงการนี้ หลังจากการอบรมให้ความรู้คณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลเรื่องการคุ้มครองเด็ก มีการจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าแต่ละพื้นที่ทุก 2 เดือน ทำให้คณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลได้เรียนรู้การทำงานให้ความช่วยเหลือเด็กแต่ละรายตั้งแต่ขั้นตอนการสืบค้นข้อเท็จจริง   การประชุมทีมสหวิชาชีพ การประเมินสภาวะ  ประเมินความต้องการ  การกำหนดแผนในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว การติดต่อประสานงาน การส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคุ้มครองเด็กมากขึ้น   สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือเด็กที่อยู่ในสภาพจำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ หลายพื้นที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเอง บางกรณีแจ้งเหตุให้บ้านพักเด็กและครอบครัวและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนอกจากนี้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในแต่ละจังหวัดทุก 6 เดือน ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่เห็นความสำคัญในการสำรวจข้อมูลเด็กรายบุคคล คัดกรองจำแนกเด็ก นำไปสู่การวางแผนให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ส่งเสริมพัฒนา หรือฟื้นฟูเยียวยาเด็ก

ในภาพรวมของโครงการสามารถเข้าถึงและให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1,415 คน รวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวด้วย  นอกจากนี้ในหลายพื้นที่เห็นความสำคัญในการทำงานเชิงป้องกัน ทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กควบคู่กับการจัดระบบในการช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาด้วย

หลังจากดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นได้หารือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าควรขยายพื้นที่โครงการใน 2 ลักษณะ คือ

  1. ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายเดิม  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  อุบลราชธานี  เห็นควรให้บ้านพักเด็กและครอบครัว และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขยายพื้นที่ไปองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ
  2. ขยายพื้นที่เพิ่มใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครปฐม ราชบุรี  จันทบุรี พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา

กล่าวโดยสรุปการดำเนินโครงการดังกล่าวมีส่วนทำให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดแผนงานในการส่งเสริมสนับการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับตำบลที่ชัดเจนขึ้น โดยกำหนดเป็นภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวในการดำเนินโครงการดังกล่าว

: 285