ขอบคุณแพรว Charity ที่สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมอีก 4 องค์กร อีกทั้งนำเสนอการทำงานของมูลนิธิฯ ให้สังคมได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำทารุณและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

ในนามของเด็ก ๆ และพนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ”

วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 0