สถานการณ์สิทธิเด็กจากปี พ.ศ. 2532  ถึงปี 2558 และคาดว่าจะดีขึ้นในปี พ.ศ. 2573
โดย นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ปี 2532 เป็นวันที่ประชาคมโลกให้การรับรองว่าสิทธิเด็ก  เป็นสิทธิเฉพาะด้านที่แยกออกมาจากกติกาสากลว่าด้วยสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ซึ่งรวมเอาทุก ๆ ด้านของสิทธิมนุษยชนเอาไว้  ก่อนปี พ.ศ. 2532 ในทางกฎหมายเด็กยังเป็นเพียงทรัพย์สินของพ่อแม่  ทั้งนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้กระตุ้นให้เกิดการคุ้มครองเด็ก แต่เป็นเพียงการแยกเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิและการฟ้องลงโทษผู้กระทำเท่านั้น หลังจากปี 2532 อีกหลายปี ที่บรรดารัฐภาคีได้เรียนรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องสร้างระบบคุ้มครองเด็กที่ประกอบด้วยตัวบทกฎหมาย ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะกำหนดโครงสร้างในการใช้บังคับกฎหมาย  ระบบ กลไก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้ให้บริการ ดังที่ระบุไว้ในข้อชี้แนะทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็ก หมายเลข 13  ถึงกระนั้นก็ตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  ยังไม่ครอบคลุมในทั่วทุกด้าน

ตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐจะต้องสร้างหลักประกันเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ ด้วยการประเมินสภาวะของเด็ก สังคมแวดล้อมของเด็กและความต้องการจำเป็น(ที่จะรับบริการ)ของพวกเขา  โดยการทำงานร่วมกันของกลุ่มสหวิชาชีพ ผู้บริหารท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน โดยเฉพาะครอบครัวเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด กล่าวคือสามารถเติบโตในสังคมแวดล้อมที่ปกป้องให้พวกเขาปลอดภัยและรับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

สำหรับสังคมแวดล้อมของเด็กในวงกว้าง  สถานการณ์ในระดับชาติ  ภูมิภาค  และระดับโลกยังคงไม่เป็นมิตรและอันตรายต่อเด็ก ๆ มากขึ้น  เช่น  เด็กย้ายถิ่นฐานและเด็กผู้ลี้ภัยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกนำไปค้าและแสวงประโยชน์   เด็กที่อยู่ท่ามกลางภัยพิบัติ  เด็กที่อยู่ในความขัดแย้งทางอาวุธ  และเด็กยากจน  เป็นกลุ่มซึ่งมีแนวโน้มจะตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก  ขาดการศึกษา  หิวโหย  เจ็บป่วย  บาดเจ็บ  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  สถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะได้รับการเอาใจใส่จากสหประชาชาติเพิ่มขึ้น  เราจึงเรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติบรรจุวาระเด็กในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อวางแผนกำหนดมาตรการในการปกป้อง  เคารพสิทธิ เยียวยา  และป้องกันเด็กจากความรุนแรงด้วยประการทั้งปวง  ทั้งในระดับชาติ  ภูมิภาค และในระดับสากล

ในปีพ.ศ. 2573  เด็กทุกคนในโลกนี้ควรจะปลอดพ้นจากความรุนแรงด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าในระดับชาติ  ภูมิภาค  และในระดับระหว่างประเทศ  และสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมทางครอบครัวในบรรยากาศที่มีความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ  ดังคำปรารภของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้กล่าวเอาไว้

: 549