English Site

Info graphic ปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง

การปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นหน้าที่ของพวกเรา (ผู้ใหญ่) ทุกคนในสังคม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุขและปลอดภัย  เริ่มต้นจากคนในครอบครัว จนถึงคนในสังคม

ครอบครัว

 • เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย เช่น
  • วัยเด็กเล็ก วัยนี้จะสำรวจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย และเด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองในระยะเอื้อมมือถึงหรือในสายตาเสมอ   เพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
  • วัยประถม คอยแนะนำให้เด็กประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ก่ออันตรายแก่ตนเอง ไม่ควรให้ไปไหนตามลำพัง
  • วัยมัธยม สอนให้เด็กประเมินสถานการณ์อันตรายจากบุคคลต่างๆ รู้จักระมัดระวัง หลีกเลี่ยงหรือหลบหลีก และขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้
 • เข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็ก หากมีปัญหาให้ค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข
 • ปรับทัศนคติ ไม่กล่าวโทษหรือลงโทษเด็ก แต่ควรหาวิธีการช่วยเหลือ
 • รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่รุนแรงให้เด็ก
 • หลีกเลี่ยงการเสพสื่อที่มีความรุนแรง ทั้ง เกม วีดีโอ ทีวี ออนไลน์

โรงเรียน

 • สังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล หากพบปัญหาการใช้ความรุนแรง หรือมีปัญหาด้านอารมณ์ ให้ค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กด้วยกัน และครูกับเด็ก
 • จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • มีนโยบายหรือมาตรการการจัดการเรื่องการรังแกกันในโรงเรียนอย่างจริงจัง

ชุมชน

 • ผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมมือกันดูแลเด็ก เฝ้าระวัง สังเกตเด็กที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน หากพบสิ่งผิดปกติ โทรแจ้ง 1300
 • จัดกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองของทุกครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กช่วงหลังเลิกเรียนหรือปิดเทอม โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชนหมุนเวียนกันมาดูแล

สังคม

 • ระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองไม่ก่ออันตรายให้แก่เด็กหรือบุคคลอื่น
 • เป็นหูเป็นตา คอยสังเกตถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่รอบตัว หากพบสิ่งผิดปกติ โทรแจ้ง 1300

สื่อมวลชน

 • ไม่ควรเผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่อาจจะก่ออันตรายแก่พัฒนาการ อารมณ์และจิตใจของเด็ก
 • ไม่ผลิตซ้ำความรุนแรง ด้วยการแผร่ภาพเสียง วีดีโอ ของเหตุการณ์ที่รุนแรงซ้ำๆ
 • ไม่ควรนำเสนอข่าวในลักษณะของการประจานเด็กหรือครอบครัว
 • ควรมีการควบคุมจริยธรรมหรือมาตรฐานทางวิชาชีพของสื่อมวลชนในด้านการนำเสนอข้อมูล ภาพ เกี่ยวกับเด็กอย่างจริงจัง

ข้อมูลและอินโฟกราฟิกโดย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ 0-2412-0739 www.thaichildrights.org

: 910