“ผู้พิทักษ์เด็ก”  ณ ชุมชนตำบลสันมะค่า  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน ที่ผ่านมา  ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เดินทางลงพื้นที่เข้าพบนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ผู้นำชุมชนและแกนนำเยาวชน เพื่อเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ตำบลสันมะค่าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์โครงการผู้พิทักษ์เด็ก

โครงการรณรงค์ผู้พิทักษ์เด็ก เป็นโครงการที่เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปที่อยู่แวดล้อมเด็ก ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู คนในชุมชน คนในสังคม ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกันดูแล คุ้มครองให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตามวัยตามพัฒนาการ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสหประชาชาติระบุไว้

ชุมชนตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีกลไกการทำงานของคณะทำงานในพื้นที่ทั้งเทศบาลตำบลสันมะค่า ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแกนนำเด็กและเยาวชน  มีความตระหนักต่อปัญหาการดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็ก และมีความสนใจร่วมเป็นเครือข่าย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในชุมชน

  • ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านสันบัวคำ โดยมีเด็กๆและกลุ่มผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หรือ อผส. จากหมู่ที่1 และหมู่ที่ 3 เข้าร่วมโครงการ
  • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านสันป่าคาม โดยมีเด็กๆและผู้ปกครอง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หรือ อผส.  จากหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 เข้าร่วมโครงการ

การสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในเด็ก ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการร่วมรณรงค์ เพราะนับต่อจากนี้เทศบาลฯ แกนนำชุมชน และมูลนิธิฯ จะร่วมกันวางแผนผลิตสื่อ เพื่อรณรงค์ปลุกพลังผู้พิทักษ์เด็ก ของคนในชุมชนตำบลสันมะค่าทั้ง 8 หมู่บ้าน ให้หันมาตระหนัก ใส่ใจ ดูแลเด็ก และร่วมเป็นผู้พิทักษ์เด็กๆในชุมชนของตนต่อไป…

อัลบั้มภาพ

: 80