มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบคุณแหล่งทุนปาตาจ PARTAGE ประเทศฝรั่งเศส และเครือข่าย Partage RISE ที่รวมพลังวิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ กับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ผ่านกิจกรรม Virtual Run For Child Protection ” Raise Awareness On Violence Against Children”
: 285