เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560  ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นำทีมงานเดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล จังหวัดราชบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กเพื่อขยายการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล  โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ 11 จังหวัด

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อคนในพื้นที่มีความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กโดยจัดระบบเชื่อมโยงโรงพยาบาล องค์กรชุมชน โรงเรียน และสถานีตำรวจ การทำงานกับเด็กและครอบครัว การส่งเสริมพัฒนาเด็ก การสร้างสังคมแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก การใช้แบบคัดกรองเด็กเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำทำให้เราสามารถเข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้วิธีช่วยเหลือคุ้มครองเด็กตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งต่อ ฯ

เมื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และวางแผนกลับไปทำงานในระดับตำบล จึงมีความคิดดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย  สิ่งสำคัญ คือ การกลับไปลงมือทำ อีก 2 เดือน ทีมงานมูลนิธิฯจะมีการลงพื้นที่ไปติดตามว่าผู้พิทักษ์เด็กในแต่ละพื้นที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เด็ก ๆ ในพื้นที่

เราเชื่อมั่น ผู้พิทักษ์เด็กทำได้

อัลบั้มภาพ

: 122